آشنایی با برش لیزر

حداكثر نرخ برش توسط عواملي چون قدرت ليزر، ضخامت ماده، نوع فرايند مورد استفاده و خواص مواد محدود  ٔ شده است .براي  ٔ برابر سريع تر از يك ٣٠ مه مقاصد و اهداف، يك ليزر مي تواند تا  [دستگاه هاي ٨].

اره استاندارد باشد با هدايت كامپيوتري و توسط ليزري كه از آن ها متساطع مي شود عمليات مختلفي مانند برش ليزري، حك CNC برش را انجام مي دهند .اين دستگاه ها مزاياي زيادي دارند، مثﻼً سرعت بسيار باﻻيي دارند و با توجه به هدايت …ليزري و شدن توسط كامپيوتر، خروجي هاي كامﻼً يكساني دارند.
 (و سي ان سي فرز مي بايست شناخت كامل از هر دو ٢co براي آشنايي بيشتر با سي ان سي ليزر )دستگاه ليزر دستگاه ليزر و سي ان سي فرز داشته باشيم .براي آشنايي بيشتر مي خواهيم نقدي بر اين دو دستگاه داشته باشيم.
براي آشنايي با اين دو دستگاه ارزشمند سي ان سي ليزر )دستگاه ليزر (و سي ان سي فرز )سي ان سي چوب (مي بايست در ابتدا با مفاهيم اوليه آشنا شويم، و به سواﻻت رايج اين قسمت از صنعت پاسخ دهيم
-سي ان سي چيست؟ ١
-سي ان سي ليزر چيست؟ ٢
-سي ان سي فرز چيست؟ ٣
-سازه دستگاه ليزر )سي ان سي ليزر  (چگونه مي باشد؟ ٤
-سازه دستگاه سي ان سي فرز )سي ان سي چوب (چگونه بايد باشد؟ ٥
-سيستم انتقال قدرت در سي ان سي فرز )سي ان سي منبت (چگونه بايد باشد؟ ٦
-سيستم انتقال قدرت در سي ان سي ليزر)دستگاه ليزر (چگونه بايد ساخته شود؟ ٧
 (چگونه بايد باشد؟ ٢co -سيستم الكترونيك در سي ان سي ليزر )دستگاه ليزر ٨
-سيستم الكترونيك در سي ان سي فرز )دستگاه سي ان سي منبت (چگونه بايد باشد؟ ٩
 )سي ان سي ليزر (چيست؟ ٢CO -موتورهاي حركتي دستگاه ليزر ١٠
- موتورهاي حركتي دردستگاههاي سي ان سي فرز )سي ان سي منبت (چيست؟ ١١
 )سي ان سي ليزر (چگونه عمل مي كند؟ ٢CO -كنترلر دستگاه ليزر ١٢
- كنترلر دستگاه سي ان سي فرز )سي ان سي منبت (چگونه عمل مي كند؟ ١٣
حال مي خواهيم سواﻻت فوق را كه از رايج ترين سواﻻت شما مشتريان محترم در حوزه سي ان سي فرز )دستگاه سي
. )سي ان سي ليزر (مي باشد پاسخ دهيم ٢CO ان سي منبت

روش هاي مختلفي در برش با استفاده از ليزر وجود دارد .برخي از اين روش ها عبارتند از:

سهولت در به كارگيري، كيفيت و تميزي )عدم وجود لبه هاي اضافي در قسمت هاي برش خورده (محصول نهايي از مزاياي استفاده از برش ليزري به جاي برش هاي مكانيكي و سنتي است .از آنجايي كه از ابتداي شروع عمليات برش تا پايان كار، پرتو ليزر به صورت مداوم و يكنواخت عمل برش را انجام مي دهد، دقت كار افزايش مي يابد.

 اولين دستگاه برش ليزري براي ايجاد سوراخ در قالب هاي الماس استفاده شده است .اين دستگاه توسط ١٩٦٥در سال  بريتانيا در ساخت دستگاه برش ١٩٦٧ [در سال ١].ساخته شد Western Electric Engineering مركز تحقيقات اين تكنولوژي در كاربردهاي ١٩٧٠ [در اوايل سال ٢].ليزري به كمك جت اكسيژن براي برش فلزات پيش گام شد به كار … براي برش غير فلزات مانند:پارچه و ٢CO هوافضا براي برش تيتانيم به كار گرفته شد .در همان موقع ليزرهاي ]٣.[به اندازه كافي براي غلبه بر هدايت حرارتي فلزات قدرت مند نبود٢CO گرفته شد؛ چراكه در آن زمان ليزر
صنايعي  مانند خودروسازي، ابزاردقيق، صنايع نظامي، صنعت چرم و پوشاك، صنايع مهندسي، ساخت و توليد، چوب و دكور ،صنايع سنگ و  ...از جمله مواردي هستند كه استفاده وسيعي از دستگاه برش ليزر دارند .باتوجه به قطعه نهايي مورد نياز دستگاه برش ليزر يا دستگاه حكاكي ليزر استفاده مي شود .دستگاه هاي برش ليزري به دو گروه فلزي و غير فلزي تقسيم مي شوند هر دستگاهي با قدرت )وات (و قابليت هاي مختلفي توليد مي شود كه موارد استفاده آن متفاوت است.

تلرانس و پرداخت سطح

هدايت پرتو ليزر به Microjet    ليزر وسله جت آب است .در اين دستگاه پرتو ليزر با جت آب كم فشار همراه است .ليزر وظيفه اصلي برش را برعهده دارد درحالي كه جت آب پرتو ليزر را هدايت مي كند .

 اشعه ليزر از طريق تحريك مواد مولد ليزر توسط تخله الكتريكي يا تابش يك ﻻمپ در يك محفظه بسته توليد  ٔ مي شود .با تحريك ماده مولد ليزر پرتو با استفاده از تكه هاي آينه منعكس مي شود تا انرژي ﻻزم براي تبديل شدن به يك جريان نور تك رنگ منسجم را به دست آورد .آينه يا فيبر نوري معموﻻً براي هدايت نور منسجم به لنز دستگاه 1 ٔ استفاده مي شود .اين لنز در نﻘﻄه كاري دستگاه متمركز شده است .باريك ترين قسمت پرتو متمركز شده قطري كمتر .ميلي متر دارد٠/٣٢از عملكرد دستگاه برش ليزر به اين صورت است كه ابتدا اشعه ليزري از هد دستگاه بر روي جسمي كه قصد برش و يا حكاكي آن را داريم تابيده مي شود و سپس اين پرتوي ليزري با توجه به ميزان قدرتي كه براي آن تعريف شده است قسمت مورد نظر را برش ميدهد و يا موجب تصعيد آن مي شود)حكاكي (و در پايان قسمت هاي برش خورده با گاز فشار باﻻ از روي جسم برداشته شده تا سطح صاف و سيقلي قطعه اصلي باقي بماند.

برش ليزري فناوري است كه در آن از اشعه ليزر براي برش اجسام استفاده مي شود؛ و نوعاً از اين فناوري در زمينه صنعت استفاده مي شود .برش ليزري توسط استعمال اشعه ليزر از يك خروجي قوي ليزر روي اجسامي كه مي خواهند بريده شوند انجام مي شود .قسمتي از جسم مورد نظر كه بريده مي شود يا آب مي شود يا مي سوزد يا تصعيد مي شود و توسط فشار گاز از روي جسم پاك مي شود؛ و سر انجام سطح بريده شده با كيفيت خيلي عالي ايجاد مي شود .ليزر صنعتي در صنايع مختلفي مانند صنايع نظامي، ساختماني، هوافضا، پزشكي، آزمايشگاهي و پژوهشي، ارتباطاتي، .كاربرد دارد…فيزيك، شيمي و

آدرس کارگاه

شهریار میدان جهاد شعبه 2 :شهر قدس

ساعات کاری

شنبه تا چهارشنبه ۸ صبح - ۵٫۳۰ عصر پنجشنه ۸ صبح - ۲٫۳۰ عصر

راه تماس

شماره تماس 09126544313 ستایش

mail@metal-designgroup.com

 

Template Design:Dima Group